Ibex Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® P55 Express Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 Không 4.7 W
Chipset di động Intel® PM55 Express Discontinued USB 2.0 Không 3.5 W
Chipset Express H57 Intel® Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 Không 5.2 W
Chipset di động Intel® HM57 Express Discontinued 2.0 Không 3.5 W
Chipset Intel® H55 Express Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 Không 5.2 W
Chipset di động Intel® HM55 Express Discontinued 2.0 3.5 W
Chipset Intel® Q57 Express Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.1 W
Chipset di động Intel® QM57 Express Discontinued 2.0 3.5 W
Chipset di động Intel® QS57 Express Discontinued 2.0 Không 3.4 W
Chipset Intel® 3420 Discontinued 2.0
Chipset Intel® 3400 Discontinued 2.0 Không
Chipset Intel® 3450 Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.9 W