Ivy Bridge trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8850 v2
(24M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4880 v2
(37,5M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8893 v2
(37,5M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Launched Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8891 v2
(37,5M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Discontinued Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8890 v2
(37,5M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz)
Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880 v2
(37,5M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880L v2
(37,5M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 v2
(30M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8857 v2
(30M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz)
Launched Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2880 v2
(37,5M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4890 v2
(37,5M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz)
Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4870 v2
(30M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4860 v2
(30M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Launched Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 v2
(24M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 v2
(20M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Discontinued Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 v2
(16M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Discontinued Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4809 v2
(12M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Launched Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2890 v2
(Bộ nhớ đệm 37,5M, 2,80 GHz)
Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2870 v2
(30M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2850 v2
(24M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1290 v2
(8M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz)
Discontinued Q2'12 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v2
(8M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Discontinued Q2'12 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v2
(8M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Launched Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v2
(8M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220L v2
(3M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v2
(8M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v2
(8M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v2
(8M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Launched Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v2
(8M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v2
(8M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v2
(8M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245
(3M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T
(3M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250
(3M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz), rPGA
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3130M
(3M bộ nhớ đệm, 2.60 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3227U
(3M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz) BGA
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3337U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3537U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3437U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3687U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3380M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3540M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210
(3M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3439Y
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,30 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,60 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3339Y
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,00 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3229Y
(3M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3635QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz) BGA
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120M
(3M bộ nhớ đệm, 2.50 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz) rPGA
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3630QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3740QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3840QM
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T
(3M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3350P
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T
(3M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220
(3M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240
(3M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225
(3M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120ME
(3M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217UE
(3M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz)
Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3110M
(3M bộ nhớ đệm, 2.40 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U
(3M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Discontinued Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3610ME
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3555LE
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517UE
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,80 GHz)
Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3317U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,60 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz) BGA
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz), rPGA
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3360M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3320M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3427U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,80 GHz)
Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz) rPGA
Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T
(Bộ nhớ đệm 8M, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QE
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QE
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QE
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3720QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz) BGA
Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140
(3M Bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030
(3M Bộ nhớ đệm, 3,00 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T
(3M Bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Discontinued Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T
(3M Bộ nhớ đệm, 2,70 GHz)
Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130
(3M Bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T
(3M Bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010
(3M Bộ nhớ đệm, 2,80 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020
(3M Bộ nhớ đệm, 2,90 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T
(3M Bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120
(3M Bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2127U
(2M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2030M
(2M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2129Y
(2M bộ nhớ đệm, 1,10 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2117U
(2M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2020M
(2M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 1405 v2
(6M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Launched Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1018
(1M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630
(2M bộ nhớ đệm, 2.80 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T
(2M bộ nhớ đệm, 2.40 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T
(2M bộ nhớ đệm, 2.30 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620
(2M bộ nhớ đệm, 2.70 GHz)
Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610
(2M bộ nhớ đệm, 2.60 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1005M
(2M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1017U
(2M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1019Y
(2M bộ nhớ đệm, 1,00 GHz)
Discontinued Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1000M
(2M bộ nhớ đệm, 1.80 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1047UE
(2M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz)
Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020E
(2M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1007U
(2M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz)
Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020M
(2M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Discontinued Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1037U
(2M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Discontinued Q1'13 2