Ivy Bridge trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB
Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB
Discontinued Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB
Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Discontinued Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Launched Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Discontinued Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Launched Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Discontinued Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB
Launched Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB
Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Discontinued Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Discontinued Q2'12 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB
Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB
Discontinued Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB
Discontinued Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache