Ivy Bridge trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition Launched Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition Launched Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770 Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550 Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240 Discontinued Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330 Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T Discontinued Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3350P Discontinued Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3635QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210 Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250 Discontinued Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245 Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 Launched Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T Launched Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T Launched Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 Launched Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2020M Launched Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2117U Launched Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2030M Launched Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2129Y Launched Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2127U Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Pentium® 1405 v2 Launched Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1018 Discontinued Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610 Launched Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T Launched Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630 Discontinued Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T Launched Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1037U Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1000M Launched Q1'13 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1007U Launched Q1'13 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020M Launched Q1'13 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1005M Launched Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020E Launched Q1'13 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1019Y Launched Q2'13 2 1.00 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1017U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1.50 GHz 1 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4809 v2 Launched Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880L v2 Launched Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 v2 Launched Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8891 v2 Launched Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 v2 Launched Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8893 v2 Launched Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4860 v2 Launched Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8857 v2 Launched Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1290 v2 Discontinued Q2'12 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v2 Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v2 Launched Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v2 Discontinued Q2'12 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v2 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v2 Launched Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220L v2 Discontinued Q2'12 2 3.50 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v2 Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v2 Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 2500
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v2 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v2 Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.