Ivy Bridge trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3840QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3740QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3720QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3687U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3635QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3630QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QE Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QE Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QM Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QE Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3555LE Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3540M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3537U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517UE Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3610ME Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3439Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3437U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3427U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3380M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3360M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3350P Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3339Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3337U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3320M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3317U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250 Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240 Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3229Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3227U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220 Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217UE Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3130M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120ME Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3110M Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2129Y Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2127U Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2117U Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2030M Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2020M Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® 1405 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1018 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620 Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610 Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1047UE Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1037U Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020M Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020E Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1019Y Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1017U Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1007U Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1005M Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1000M Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 927UE Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8850 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8857 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880L v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8890 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8891 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8893 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4890 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4880 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4870 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4860 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4809 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2890 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2880 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2870 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2850 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1290 v2 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v2 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v2 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v2 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v2 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v2 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v2 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v2 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v2 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220L v2 Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.