Sandy Bridge trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q3'11 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 3.40 GHz 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB
Discontinued Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB
Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB
Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB
Discontinued Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache
Discontinued Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Cache
Discontinued Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache
Discontinued Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Cache
Discontinued Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'11