Sandy Bridge trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q3'11 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 2 3.40 GHz 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 20 W
Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.30 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q3'12 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB 35 W
Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Cache 35 W
Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W
Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB 17 W
Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB 35 W
Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q2'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache 35 W
Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache 17 W
Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB 35 W
Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache 17 W
Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'12 1