Tylersburg trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express USBRevision TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hub I/O Intel® X58 Express Discontinued 1.1 24.1 W
Hub I/O Intel® 5520 Discontinued 1.1/2.0 27.1 W
Hub I/O Intel® 5500 Discontinued 1.1 27.1 W