Bloomfield trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3530
(8M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3565
(8M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3550
(8M bộ nhớ đệm, 3,06 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q3'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3580
(8M bộ nhớ đệm, 3,33 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3520
(8M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3540
(8M bộ nhớ đệm, 2,93 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3570
(8M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-930
(8M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-960
(8M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-950
(8M bộ nhớ đệm, 3.06 GHz, 4.80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-975 Extreme Edition
(8M bộ nhớ đệm, 3.33 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-920
(8M bộ nhớ đệm, 2.66 GHz, 4.80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q4'08 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-940
(8M bộ nhớ đệm, 2.93 GHz, 4.80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q4'08 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition
(8M bộ nhớ đệm, 3.20 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q4'08 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.