Merom trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Bộ nhớ đệm
ProcessorGraphicsModelId
Q4'08 2 2 MB L2 Cache
Q2'08 2 2 MB L2 Cache
Q1'08 2 2 MB L2 Cache
Q1'08 2 2 MB L2 Cache
Q3'07 2 2 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'07 2 4 MB L2 Cache
Q2'07 2 4 MB L2 Cache
Q2'07 2 2 MB L2 Cache
Q2'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q2'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 2 MB L2 Cache
Q2'07 2 2 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q1'07 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 4 MB L2 Cache
Q3'06 2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 4 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
2 2 MB L2 Cache
Q4'08 2 1 MB L2 Cache
Q1'08 2 1 MB L2 Cache
Q4'07 2 1 MB L2 Cache
Q4'07 2 1 MB L2 Cache
2 1 MB L2 Cache
2 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 512 KB L2 Cache
Q4'08 2 1 MB L2 Cache
Q4'08 2 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 1 MB L2 Cache
Q3'08 1 1 MB L2 Cache
Q2'08 1 1 MB L2 Cache
Q1'08 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 1 MB L2 Cache
Q1'07 1 1 MB L2 Cache
Q1'07 1 1 MB L2 Cache
Q3'06 1 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.