Merom trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5200 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5500 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5600 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7200 Discontinued 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7400 Discontinued Q3'06 2 2.16 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7600 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7700 Discontinued Q2'07 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7200 Discontinued Q1'07 2 1.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500 Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7400 Discontinued Q3'06 2 1.50 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600 Discontinued Q2'07 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7300 Discontinued Q2'07 2 1.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7500 Discontinued Q3'06 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2100 Discontinued Q3'07 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5300 Discontinued 2 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2200 Discontinued Q3'07 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7100 Discontinued Q2'07 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7300 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7250 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7800 Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5250 Discontinued 2 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7900 Discontinued Q3'07 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5450 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5270 Discontinued 2 1.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7700 Discontinued Q3'07 2 1.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7800 Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5550 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5750 Discontinued Q1'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5470 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7700 Discontinued Q1'08 2 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5800 Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5670 Discontinued Q2'08 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500 Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600 Discontinued 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5870 Discontinued 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2310 Discontinued Q4'07 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2330 Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2370 Discontinued Q1'08 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2390 Discontinued 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3400 Discontinued Q4'08 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3200 Discontinued 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 520 Discontinued Q1'07 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 Discontinued Q3'06 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 550 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 540 Discontinued Q3'07 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 523 Discontinued Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 Discontinued Q1'07 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 560 Discontinued Q1'08 1 2.13 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 575 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 585 Discontinued Q3'08 1 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1700 Discontinued Q4'08 2 1.83 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 570 Discontinued Q2'08 1 2.26 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 573 Discontinued Q3'06 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1600 Discontinued Q4'08 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.