Conroe trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6600 Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6700 Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6300 Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6400 Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X6800 Discontinued Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4300 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4400 Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6320 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6420 Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4500 Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6540 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6550 Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6750 Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6850 Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4600 Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4700 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420 Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430 Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440 Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 220 Discontinued Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1200 Discontinued Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1600 Discontinued Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 450 Discontinued Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500 Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400 Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3040 Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3050 Discontinued 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3060 Discontinued 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3070 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3065 Discontinued Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.