Lakeport trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
USBRevision
TDP
Discontinued 1.1 22.2 W
Discontinued 1.1 22.2 W
Discontinued 1.1 22.2 W
Discontinued 1.1 15.2 W
Discontinued 1.1 15.2 W
Discontinued 1.1 26 W
Discontinued 1.1 16 W
Discontinued 1.1 13.5 W