Yonah trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2400 Discontinued Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2700 Discontinued 2 2.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2400 Discontinued 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2500 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2500 Discontinued Q1'06 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2050 Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1300 Discontinued 1 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2250 Discontinued 2 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300 Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1350 Discontinued 1 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300E Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1400 Discontinued 1 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2400 Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1300 Discontinued 1 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2500 Discontinued Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1400 Discontinued 1 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2300 Discontinued 2 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2600 Discontinued 2 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2450 Discontinued 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1500 Discontinued 1 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2350 Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1250 Discontinued 1 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2130 Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2060 Discontinued Q1'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2080 Discontinued Q2'07 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 430 Discontinued 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 440 Discontinued Q1'06 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 423 Discontinued Q1'06 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 450 Discontinued 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 410 Discontinued 1 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 420 Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 443 Discontinued 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 215 Discontinued 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.