Seaburg trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bus
Phiên bản PCI Express
USBRevision
TDP
Discontinued 1.1 38 W