Oplin trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
6.5 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)