Mendocino trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 266 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 266 MHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 300 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'99 1 300 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 333 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 333 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 366 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q1'99 1 366 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 400 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 433 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued Q2'99 1 433 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 500 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 533 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 466 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB Discontinued 1 466 MHz 128 KB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.