Yorkfield trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9650 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9300 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9770 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9650 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9450 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9775 Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200 Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9500 Discontinued 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8300 Discontinued Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400 Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400S Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400S Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550S Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200S Discontinued Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9505 Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9505S Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3320 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3350 Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3360 Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3330 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3370 Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3380 Discontinued Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3360 Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.