Penryn trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8300 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8100 Discontinued Q1'08 2 2.10 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9300 Discontinued Q1'08 2 2.50 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9500 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9000 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9100 Discontinued Q3'08 2 3.06 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9400 Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9300 Discontinued Q3'08 4 2.53 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9600 Discontinued Q3'08 2 2.80 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3300 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7370 Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9300 Discontinued Q3'08 2 1.60 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9500 Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9400 Discontinued Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8600 Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9800 Discontinued Q4'08 2 2.93 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9300 Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8700 Discontinued Q4'08 2 2.53 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8400 Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9600 Discontinued Q1'09 2 2.53 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7450 Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9380 Discontinued Q3'08 2 1.80 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9600 Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9400 Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9550 Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9600 Discontinued Q1'09 2 1.60 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9300 Discontinued Q3'08 2 1.20 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9600 Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9100 Discontinued Q3'08 4 2.26 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3500 Discontinued Q2'09 1 1.40 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9400 Discontinued Q3'08 2 1.40 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7350 Discontinued Q3'08 2 2.00 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6500 Discontinued Q2'09 2 2.10 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6600 Discontinued Q1'09 2 2.20 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9900 Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6400 Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo SU3500 Discontinued Q2'09 1 1.30 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9000 Discontinued Q1'09 4 2.00 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7550 Discontinued Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9700 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 6 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8800 Discontinued Q2'09 2 2.66 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7570 Discontinued Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6670 Discontinued Q3'09 2 2.20 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4200 Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4300 Discontinued 2 2.10 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4400 Discontinued Q4'09 2 2.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4500 Discontinued Q1'10 2 2.30 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 723 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 722 Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 743 Discontinued Q3'09 1 1.30 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3100 Discontinued Q3'08 2 1.90 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3500 Discontinued Q3'10 2 2.10 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® SU2300 Discontinued Q3'09 2 1.20 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 Discontinued Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3300 Discontinued Q1'10 2 2.00 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 925 Launched Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 763 Discontinued Q1'11 1 1.40 GHz 1 MB L2

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.