Penryn trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9100 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9000 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9100 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9000 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9700 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9600 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8800 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8700 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8600 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8400 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7570 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7550 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7450 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7370 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7350 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9600 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9400 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9380 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9600 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9400 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9600 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9400 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9900 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9800 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9600 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9550 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9400 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8100 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6670 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6600 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6400 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo SU3500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4400 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4200 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® SU2300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3100 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 925 Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 763 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 743 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 723 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 722 Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.