Dothan trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 760
(2M bộ nhớ đệm, 2,00A GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 738
(2M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745A
(2M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745
(2M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 725
(2M bộ nhớ đệm, 1,60A GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 758
(2M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 765
(2M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 2.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 770
(2M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 780
(2M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 2.26 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 773
(2M bộ nhớ đệm, 1,30 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.30 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 778
(2M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 723
(2M bộ nhớ đệm, 1,00 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 733/733J
(2M bộ nhớ đệm, 1,10A GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 753
(2M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 755
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 750
(2M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 740
(2M bộ nhớ đệm, 1,73 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 735
(2M bộ nhớ đệm, 1,70A GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.70 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 730
(2M bộ nhớ đệm, 1,60B GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 715
(2M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 370
(1M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 373
(512K bộ nhớ đệm, 1,00 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 350
(1M bộ nhớ đệm, 1,30 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 383
(1M bộ nhớ đệm, 1,00 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 353
(512K bộ nhớ đệm, 900 MHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 390
(1M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 380
(1M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 360
(1M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.