Dothan trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 753 Discontinued 1 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 740 Discontinued 1 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 773 Discontinued 1 1.30 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 715 Discontinued 1 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745 Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745A Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 738 Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 750 Discontinued 1 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 758 Discontinued 1 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 725 Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 755 Discontinued 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 778 Discontinued 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 760 Discontinued Q2'04 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 730 Discontinued 1 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 765 Discontinued 1 2.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 723 Discontinued 1 1.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 770 Discontinued 1 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 735 Discontinued 1 1.70 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 733/733J Discontinued 1 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 780 Discontinued 1 2.26 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 383 Discontinued 1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 350 Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 360 Discontinued 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 370 Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 380 Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 390 Discontinued 1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 353 Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 373 Discontinued Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.