Silverthorne trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® Z560
(bộ nhớ đệm 512K, 2.13 GHz, FSB 533 MHz)
Discontinued Q2'10 1 2.13 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z515
(bộ nhớ đệm 512K, 1.20 Ghz, FSB 400 MHz)
Discontinued Q2'09 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z550
(bộ nhớ đệm 512K, 2.00 GHz, FSB 533 MHz)
Discontinued Q2'09 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z530P
(bộ nhớ đệm 512K, 1.60 Ghz, FSB 533 MHz)
Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z520PT
(bộ nhớ đệm 512K, 1.33 GHz, FSB 533 MHz)
Discontinued Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z510P
(bộ nhớ đệm 512K, 1.10 GHz, FSB 400 MHz)
Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z510PT
(bộ nhớ đệm 512K, 1.10 GHz, FSB 400 MHz)
Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z540
(bộ nhớ đệm 512K, 1.86 Ghz, FSB 533 MHz)
Discontinued Q2'08 1 1.86 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z530
(bộ nhớ đệm 512K, 1.60 GHz, FSB 533 MHz)
Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z520
(bộ nhớ đệm 512K, 1.33 GHz, FSB 533 MHz)
Discontinued Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z510
(bộ nhớ đệm 512K, 1.10 GHz, FSB 400 MHz)
Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z500
(bộ nhớ đệm 512K, 800 MHz, FSB 400 MHz)
Discontinued Q2'08 1 800 MHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.