Greencreek trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
USBRevision
TDP
1.1 32.4 W