Wolfdale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7600 Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3200 Discontinued Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3300 Discontinued Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3400 Discontinued Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3500 Discontinued Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3110 Discontinued Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5260 Launched Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5272 Discontinued Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5205 Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5240 Launched Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3120 Discontinued Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3110 Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5238 Launched Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5220 Launched Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5240 Launched Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5215 Launched Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3014 Launched Q1'08 1 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5270 Launched Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.