Wolfdale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8600 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8190 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7600 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3500 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3300 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3200 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3400 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5272 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5270 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5260 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5240 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5240 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5238 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5220 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5215 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5205 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3120 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3110 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3110 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3014 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.