Callahan trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q3'06 Discontinued 1U Rack
Q3'06 Discontinued 1U Rack