Nineveh trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MM Discontinued 90 nm
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MC Discontinued 90 nm
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DM Discontinued 90 nm
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DC Discontinued 90 nm