Nineveh trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
1.18 W Single GLCI/LCI
1.18 W Single GLCI/LCI
1.18 W Single GLCI/LCI
1.18 W Single GLCI/LCI