Nineveh trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MM Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MC Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DM Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DC Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI