SG1 trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Tần số động tối đa đồ họa GraphicsExecutionUnits GraphicsMemoryType Cache So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server GPU Launched Q4'20 1100 MHz