FORT BEACH trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
ProcessorIncluded
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Launched Dual HDMI Out
Launched Dual HDMI Out