Mystic Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'20 Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) 1U Rack Socket P
Q2'20 Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal P
Q2'20 Launched
Q2'20 Discontinued
Q2'20 Discontinued
Q2'20 Launched
Q2'20 Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.