Tualatin trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,33 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 866 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M ULV 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,06 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,10 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.