Sawtooth trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P Không 205 W
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P Không 205 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P Không 205 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P Không 205 W
OCuLink Cable Kit AXXCBL665CVCV Discontinued
Front Panel Cable Kit AXXSTFPCBLKIT Launched
OCuLink Cable Kit AXXCBL450CVCR Launched
OCuLink Cable Kit AXXCBL625CVCX Launched
95mm QAT Bridge Cable AXXSTCBLQAT Launched
Lan Riser Cable Kit AXXSTSFPPKIT Launched
Spare SATA Power Adapter Cable AXXSTCBLSATA Launched
Redundant FAN Cable Kit AXXSTCBLFAN Launched
I2C Cable Kit AXXSTI2CCBL Launched
3.5 inch Hot-swap Drive Bay Kit AUP4X35S3HSDK Launched
Tower Passive Heat-sink Kit AXXSTPHMKIT Launched
2U Hybrid Heat Sink AXXSTPHMKIT2U Launched
1U Passive Heat Sink AXXSTPHMKIT1U Launched
CPU Carrier Clip AXXSTCPUCAR Launched
GPGPU Bracket Kit AXXSTPHIKIT Launched
BBU Bracket Kit AXXSTBBUBRKT Launched
Spare Power Adapter Cable FXXSTPWRAD Launched
Spare Intrusion Switch Cable FXXSTCBLINTR Launched
8x2.5 inch Hot Swap SAS/NVMe COMBO Drive Bay Kit AUP8X25S3NVDK Launched
8x2.5 inch Dual Port SAS Hot Swap Drive Bay Kit AUP8X25S3DPDK Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.