Lavon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551IT Fast Discontinued 350 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551QM Fast Discontinued 350 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551ER Fast Discontinued 350 nm