Katmai trước đây của các sản phẩm

Katmai trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng BornOnDate Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 450 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 450 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 500 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 500 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 533 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 533 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 550 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 550 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB Discontinued 1 600 MHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.