Gallatin trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng BornOnDate Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® Processor 1.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 1.90 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.20 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.50 GHz, 1M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.50 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.70 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 2M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 3.00 GHz, 4M Cache, 400 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 4 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.