Amber Lake Y trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Q3'19 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Q3'19 4 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Q3'19 4 4.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Q1'21 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615
Q3'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Q1'19 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615
Q1'19 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 617
Q1'19 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 617
Q3'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615
Q3'18 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615
Q1'21 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 615

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.