Prestonia trước đây của các sản phẩm

Prestonia trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.00 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q4'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.66 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 1M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 2.80 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued Q4'03 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,06 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor LV 1.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued Q3'02 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Intel® Xeon® Processor LV 2.40 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB Discontinued Q3'03 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.