Northwood trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 745 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,46 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,53 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,30 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,90 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,60 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,50 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,30 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,20 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.