Prescott trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 548 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.33 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 552 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.46 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 640 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 518 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 506 Discontinued Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 551 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 524 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 532 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560/560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 650 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 538 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530/530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,73 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 660 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 561 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 4,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued 1 4.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 516 Discontinued Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 531 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 570J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 517 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 662 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 571 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540/540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519J Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 620 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 670 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80A GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519K Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 541 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 630 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 672 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505 Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550/550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 326 Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340 Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 355 Discontinued Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330 Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340J Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330/330J Discontinued Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 341 Discontinued Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 310 Discontinued Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330J Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345 Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315 Discontinued Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 331 Discontinued 1 2.66 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345J Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315/315J Discontinued Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335 Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 346 Discontinued 1 3.06 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 320 Discontinued Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335/335J Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350 Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325 Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335J Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350/350J Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 351 Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325/325J Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 336 Discontinued 1 2.80 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325J Discontinued Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 256 KB L2

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.