Prescott trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 672 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 670 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 662 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 660 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 650 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 640 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 630 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 620 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 571 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 570J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 561 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560/560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 551 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550/550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 541 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540/540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 531 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530/530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 524 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 517 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,73 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 4,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519K Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 516 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 506 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80A GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 532 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 552 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 548 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 538 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 518 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 355 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 351 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350/350J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 346 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 341 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 336 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335/335J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 331 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330/330J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 326 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325/325J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 320 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315/315J Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 310 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.