Prescott trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 548 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.33 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 552 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505/505J Discontinued Q1'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 640 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 518 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 506 Discontinued Q2'05 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 551 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 524 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 532 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560/560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued Q4'05 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 650 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 538 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530/530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,73 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 660 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 515/515J Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 561 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 4,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued 1 4.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 516 Discontinued Q4'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 531 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 570J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'04 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 517 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 2.93 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 662 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 571 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'05 1 3.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540/540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519J Discontinued 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 620 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 670 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80A GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519K Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 541 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q3'04 1 3.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 630 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 672 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q4'05 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505 Discontinued 1 2.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q1'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 3.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550/550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 3.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued 1 2.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 326 Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340 Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 355 Discontinued Q4'05 1 3.33 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330 Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340J Discontinued Q4'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330/330J Discontinued Q2'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 341 Discontinued Q2'04 1 2.93 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 310 Discontinued Q4'05 1 2.13 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330J Discontinued Q4'04 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345 Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315 Discontinued Q3'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 331 Discontinued 1 2.66 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345J Discontinued Q4'04 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315/315J Discontinued Q2'04 1 2.26 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335 Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 346 Discontinued 1 3.06 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 320 Discontinued Q2'04 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335/335J Discontinued Q2'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350 Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325 Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335J Discontinued Q4'04 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350/350J Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 351 Discontinued Q3'05 1 3.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325/325J Discontinued Q2'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 336 Discontinued 1 2.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325J Discontinued Q4'04 1 2.53 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.