Banias trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,60 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,10 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,30 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,50 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,70 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 705
(1M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 718
(1M bộ nhớ đệm, 1,30 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 1,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 713
(1M bộ nhớ đệm, 1,10 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 900 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 320
(512K bộ nhớ đệm, 1,30 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 340
(512K bộ nhớ đệm, 1,50 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 333
(512K bộ nhớ đệm, 900 MHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 310
(512K bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 330
(512K bộ nhớ đệm, 1,40 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.