Banias trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 705 Discontinued 1 1.50 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,10 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1.10 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.20 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 718 Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 900 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 900 MHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,30 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,50 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,60 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 1.60 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 1,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,70 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 713 Discontinued 1 1.10 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 330 Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 340 Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 800 MHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 333 Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 310 Discontinued 1 1.20 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 320 Discontinued Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.