Willamette trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,90 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.