Willamette trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
BornOnDate
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued 1 1.30 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 1.90 GHz 256 KB L2 Cache
Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.