Alder Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 16 5.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 16 4.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q3'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q2'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 4.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 12 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 12 4.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 14 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Q3'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q2'22 12 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'22 6 4.20 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'22 6 4.30 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 6 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 6 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q3'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q3'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'22 6 10 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 8 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 4 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'22 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'22 8 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'22 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'22 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'22 4 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710
Q1'22 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710
Q3'22 5 1.1 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q1'22
Q4'21
Q2'22
Q2'22

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.