Foxville trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
 Intel® Ethernet Controller I226-IT Launched 28 nm
Intel® Ethernet Controller I226-V Launched 28 nm
 Intel® Ethernet Controller I226-LM Launched 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I225-IT Launched 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I225-LM Launched
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I225-V Launched
Intel® Killer™ Ethernet E3100 2.5 Gbps Launched 28 nm