Emerald Rapids trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q4'23 24 4.1 GHz 2.9 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 16 3.9 GHz 2.8 GHz 37.5 MB 195 W
Q4'23 28 4 GHz 2.2 GHz 52.5 MB 205 W
Q4'23 8 4.1 GHz 3.2 GHz 22.5 MB 165 W
Q4'23 32 4 GHz 2.2 GHz 60 MB 225 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.5 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 28 3.7 GHz 2.1 GHz 52.5 MB 185 W
Q4'23 32 4.1 GHz 3.2 GHz 60 MB 350 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.8 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.1 GHz 60 MB 205 W
Q4'23 16 4.1 GHz 3.6 GHz 45 MB 270 W
Q4'23 36 4 GHz 2.2 GHz 180 MB 270 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.8 GHz 60 MB 300 W
Q4'23 16 3.4 GHz 2 GHz 30 MB 150 W
Q4'23 24 3.7 GHz 2.2 GHz 45 MB 185 W
Q4'23 8 4.2 GHz 3.9 GHz 22.5 MB 195 W
Q4'23 64 3.9 GHz 2 GHz 320 MB 330 W
Q4'23 60 3.9 GHz 2 GHz 300 MB 270 W
Q4'23 48 4 GHz 2 GHz 260 MB 300 W
Q4'23 56 4 GHz 2.1 GHz 300 MB 350 W
Q4'23 52 4 GHz 2.4 GHz 300 MB 300 W
Q4'23 64 3.9 GHz 1.9 GHz 320 MB 350 W
Q4'23 48 4 GHz 2.7 GHz 260 MB 350 W
Q4'23 48 4 GHz 2.1 GHz 260 MB 330 W
Q4'23 64 3.9 GHz 2.2 GHz 320 MB 385 W
Q4'23 60 4 GHz 2 GHz 300 MB 350 W
Q4'23 32 4 GHz 2.1 GHz 160 MB 270 W
Q4'23 48 4 GHz 2.3 GHz 300 MB 350 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.