Shrine Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSP2D2ZS580201 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580202 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580601 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580200 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580602 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS580600 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568602 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554202 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568601 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554601 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554201 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568600 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS568200 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554600 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554200 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System LSP2D2ZS554602 Q1'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.