Parkvale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Connection XL827-AM1 Discontinued
Kết nối Intel® Ethernet C827-IM1 Launched
Kết nối Intel® Ethernet C827-AM1 Launched