Columbiaville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
Dual 25Gb/s PCIe 4.0/3.0
Single 100Gb/s PCIe 4.0/3.0
Dual 100Gb/s PCIe 4.0/3.0