Columbiaville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Mạch điều khiển Ethernet Intel® E810-XXVAM2 Launched 16 nm
Mạch điều khiển Ethernet Intel® E810-CAM1 Launched 16 nm
Mạch điều khiển Ethernet Intel® E810-CAM2 Launched 16 nm