Spare Hot-Swap Fan Kit FUPMLHSFAN

For Intel® Server Chassis P4000M and P4000L

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 80mm system fan kit for P4000M/P4000L server chassis, for use in redundant cooling configuration

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare Hot-Swap Fan Kit FUPMLHSFAN (For Intel® Server Chassis P4000M and P4000L), Single

  • MM# 915620
  • Mã đặt hàng FUPMLHSFAN

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal 51205

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 54793
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 54794
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 54795

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 54802
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 54806
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 54807
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 54809
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 54810
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 54811
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 54812
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 54813

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4308SC2MHGC Discontinued 54820

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Discontinued 55142
Intel® Server Chassis P4208XXMHGC Discontinued 55144
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Discontinued 55148
Intel® Server Chassis P4216XXMHGC Discontinued 55150
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Discontinued 55154
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Discontinued 55156
Intel® Server Chassis P4308XXMHEN Discontinued 55162
Intel® Server Chassis P4308XXMHGC Discontinued 55164
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Discontinued 55170
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Discontinued 55172
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Discontinued 55174
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Discontinued 55178
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Discontinued 55180

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.