1200W Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS

Platinum-Efficiency

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1200W AC Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS 80Plus Platinum-Efficiency

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

1200W Common Redundant Power Supply FXX1200PCRPS (Platinum-Efficiency), Single

  • MM# 915605
  • Mã đặt hàng FXX1200PCRPS
  • ID Nội dung MDDS 706509

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 65159
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 65161
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 65164
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 65167
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 65169
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 65174

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Discontinued 65180
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 65186

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 65190
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 65192
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 65194
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 65196
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 65198
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 65200

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 65435

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 65444
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 65448
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 65449
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 65451
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 65452
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 65453
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 65454
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 65455

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFGN Discontinued 65480
Intel® Workstation System P4304CR2LFJN Discontinued 65481
Intel® Workstation System P4304CR2LFJNL Discontinued 65482

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis H2312XXJR Discontinued 65760
Intel® Server Chassis H2216XXJR Discontinued 65762

Dòng Khung vỏ Máy chủ Intel® P4000M

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4208XXMHDR Discontinued 65782
Intel® Server Chassis P4208XXMHEN Discontinued 65784
Intel® Server Chassis P4208XXMHGR Discontinued 65788
Intel® Server Chassis P4216XXMHEN Discontinued 65790
Intel® Server Chassis P4216XXMHGR Discontinued 65794
Intel® Server Chassis P4216XXMHJC Discontinued 65796
Intel® Server Chassis P4304XXMHEN Discontinued 65798
Intel® Server Chassis P4308XXMHDN Discontinued 65800
Intel® Server Chassis P4308XXMHGR Discontinued 65810
Intel® Server Chassis P4308XXMHJC Discontinued 65812
Intel® Server Chassis P4308XXMFDN Discontinued 65814
Intel® Server Chassis P4308XXMFDR Discontinued 65816
Intel® Server Chassis P4308XXMFGN Discontinued 65820
Intel® Server Chassis P4308XXMFGR Discontinued 65822

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.