750W Common Redundant Power Supply FXX750PCRPS

Platium-Efficiency

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Power Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q1'12
  • Các hạng mục kèm theo (1) 750W Cold Redundant Power Supply spare 80Plus Platinum efficiency for P4000, R1000, and R2000 server chassis

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 750W Cold Redundant Power Supply spare 80Plus Platinum efficiency for P4000, R1000, and R2000 server chassis

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

750W Common Redundant Power Supply FXX750PCRPS (Platium-Efficiency), Single

  • Mã đặt hàng FXX750PCRPS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8504406018

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1304WTXXX Launched
Khung máy chủ Intel® R1208WTXXX Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4GS9 Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4GS9 Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4GS Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4GS Discontinued

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S3SP Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2312SC2SHGR Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.