Khóa kích hoạt Intel® RAID AXXRAKU42E

0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Phụ kiện RAID
  • Tình trạng Discontinued
  • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'09
  • Kiểu hình thức của bo mạch Activation Key
  • Số thiết bị được hỗ trợ 15
  • Các hạng mục kèm theo (1) RAID Key and Installation instructions

Thông tin bổ sung

  • Mô tả RAID Activation Key enables intelligent SCSI RAID on Motherboard (ROMB) solution for Intel® Server Board SE7520AF2, SHW4UR, & SHW6UR. Engineered around Intel® 80332 IOP @ 500 MHz. RoHS Compliant.

Tải về và phần mềm

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.